بورد آموزشی دکتری

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان دکتری ورودی مهر 96

 

دکتری حسابداری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

اقتصاد سنجی پیشرفته

2

جبرانی

4

مدیریت مالی و  مبانی ریسک

2

جبرانی

5

توسعه عقاید و افکار حسابداری

2

اختیاری

جمع

10

 

 

 

 

دکتری مدیریت آموزشی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

آمار پیشرفته

2

جبرانی

4

اقتصاد آموزش و پرورش

2

جبرانی

5

مبانی سازمان و مدیریت آموزشی

2

جبرانی

جمع

10

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان دکتری ورودی مهر 96

دکتری حقوق عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

دکتری حقوق جزا و کیفری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

دکتری روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

 

نکات مهم:

  1. تعداد کل واحدای دوره دکتری در تمام رشته ها 36 واحد( مجوع دروس نظری و رساله) است. 
  2. دروسروش تحقیق، مقاله و رساله نویسی وزبان تخصصی پیشرفته جزو دروس جبرانی مشترک برای همه دانشجویان می باشد.    

* بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی، پذیرفته شدگانی که در برخی از دروس امتحانی آزمون دکتری، نمره خام کمتر از 33/33 کسب نموده باشند، لازم است مطابق نظر گروه تخصصی مربوطه از دروس مرتبط به میزان حداکثر 6 واحد( علاوه بر دروس جبرانی مشترک) به عنوان درس جبرانی بگذرانند.

  1. نمره دروس جبرانی در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.
  2. حداقل نمره قبولی در هر درس 14 می باشد.
  3. میانگین کل معدل باید 16 باشد.
  4. حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 10 واحد و حداقل 6 واحد است.
  5. در صورت تکرار یک درس توسط دانشجو، فقط نمره قبولی در کارنامه ثبت و در تعیین میانگین کل محاسبه می شود.
  6. تعداد واحد ها رساله بین 18 واحد می باشد که در سه ترم ارائه می شود.

 

 

          شرایط شرکت درآزمونجامع

•گذراندن کلیه دروس آموزشی دوره دکتری وکسب حداقل معدل کل 16وبالاتر

•  انتخاب واحدآمادگی امتحان جامع در همان نیمسال

•   ارائه گواهی قبولی درآزمون زبان انگلیسی موردتائید دانشگاه آزاداسلامی مطابقب خشنامه به مدیرگروه مربوطه حداقل دوهفته قبل ازبرگزاری آزمون الزامی میباشد .

•   اخذ فرم تسویه حساب آموزشی دوره ازگروه آموزشی دانشکده وارائه به مدیرگروه مربوطه حداقل دوهفته قبل از برگزاری آزمون الزامی میباشد.

• آزمون جامع هر سال در نوبت، اردیبهشت و آبان ماه به صورت کتبی و شفاهی برگذار می شود و نمره قبولی آن میانگین 15 از 20 ( برای ورودی 94 و قبل از آن) و میانگین 16 از 20( برای ورودی95 به بعد) می باشد که در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

•در صورت عدم ثبت نام دانشجو در نیمسالی که می تواند در امتحان جامع شرکت نماید، برای دانشجو مرخصی با احتساب و شهریه منظور می شود.

-----------------------------------------------------------------------------

 

پیرومصوبه جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه آزاداسلامی (سازمان مرکزی) درخصوص حدنصاب نمره آزمون های موردتایید دانشگاه،بدین وسیله جدول عناوین آزمونهای مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام میشود. آن دسته ازدانشجویانی که 80 درصدنمره حد نصاب را کسب نمایند میتوانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل زدفاع،درامتحان جامع شرکت نمایند.

 

 

حداقل نمره قابل قبول برای دفاع نهایی از پایان نامه حداقل نمره قابل قبول برای شرکت در امتحان جامع    نام آزمون               
50 40 EPT-IAU
65 52 (TOEFL(IBT
520 416 (TOEFL(PAPER BASE
65 52 MSRT,MCHE
540 432 TOLIMO
6 4.8 IELTS

 

 
 
حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت دفاع نهایی از پایان نامه    حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت شرکت در امتحان جامع

 نام آزمون                                          

35 28 EPT-IAU
45.5 36.4 (TOEFL(IBT
364 291.2 (TOEFL(PAPER BASE
45.5 36.4 MSRT,MCHE
378 302.4 TOLIMO
4.2 3.36 IELTS