بورد آموزشی دکتری

پیش دفاع دکتری اردیبهشت 1400

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری 2-99

منابع آزمون جامع دکتری حسابداری 2-99

منابع آزمون جامع دکتری حقوق عمومی2-99

منابع آزمون جامع دکتری حقوق جزا 2-99

منابع آزمون جامع دکتری مدیریت آموزشی 2-99

منابع آزمون جامع دکتری روانشناسی2-99

فلوچارت مراحل تصویب پروپوزال و دفاع نهایی دکتری(قدیمی)

مراحل تصویب پروپوزال و دفاع نهایی دکتری(قدیمی)

----------------------------------

فرمهای دفاع از پروپوزال

1) فرم پیشنهاد موضوع

2)نامه دفاع دکتری

3)فرم پروپوزال دکتری

4)صورتجلسه دفاع دکتری

---------------------------

فرمهای بعد از دفاع از پروپوزال

فرم پیشرفت کار

-----------------------

فرمهای   پیش  دفاع رساله

1)فرم امادگی پیش دفاع

2) فرم تسویه حساب آموزشی

3)فرم داوری

4)صورتجلسه پیش از دفاع

5)فرم تسویه حساب دکتری تخصصی مالی

---------------------------------

فرمهای  نهایی تایید پایان نامه و رساله دکتری

1)فرم شماره یک

2)فرم تسویه حساب آموزشی

3)فرم تسویه حساب دکتری مالی

4)فرم ارائه مقاله

5)فرم تایید مقاله

6)فرم داوری

7)فرم تایید اصلاحات

8)فرم آمادگی دفاع نهایی

9)فرم تاریخ برگزاری دفاع

10)فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع

11)فرم تایید اصلاحات نهایی

12)فرم تحویل رساله

---------------------------

حدنصاب نمره زبان