بورد آموزشی دکتری

منابع آزمون جامع نیمسال دوم 98

----------------------------------------

لیست دروس ارائه شده  ورودی های 98

------------------------------------

فلوچارت مراحل تصویب پروپوزال و دفاع نهایی دکتری

مراحل تصویب پروپوزال و دفاع نهایی دکتری

----------------------------------

فرمهای دفاع از پروپوزال

1) فرم پیشنهاد موضوع

2)نامه دفاع دکتری

3)فرم پروپوزال دکتری

4)صورتجلسه دفاع دکتری

---------------------------

فرمهای بعد از دفاع از پروپوزال

فرم پیشرفت کار

-----------------------

فرمهای   پیش  دفاع رساله

1)فرم آمادگی پیش دفاع

2)فرم تسویه حساب آموزشی

3)فرم داوری

4)صورتجلسه پیش از دفاع

---------------------------------

فرمهای  نهایی تایید پایان نامه و رساله دکتری

1)فرم شماره یک

2)فرم تسویه حساب آموزشی

3)فرم ارایه مقاله

4)فرم تاییدمقاله

5)فرم داوری

6)فرم تایید اصلاحات

7)فرم آمادگی دفاع نهایی

8)فرم تاریخ برگزاری دفاع

9)فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع

10)فرم تایید اصلاحات نهایی

11)فرم تحویل رساله

--------------------------------

آزمون زبان

زمان اریه نمره زبان دانشجویان دکتری

حد نصاب نمره زبان