بورد آموزشی کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد   چنانچه در مقاطع تحصیلی قبلی درس  با عنوان وصایا امام رانگذرانده اند باید این درس همراه با دروس ترمی اول ودوم  اخذ نمایند . در غیر این صورت فارغ التحصیل نمی شوند .

دانشجو موظف است در ترم اول نسبت به رفع نقص پرونده  آموزشی ( مدرک  تحصیلی و عکس و ریزنمرات وتایید تحصیلی ) اقدام نمایید.

دانشجویان  در صورت نقص تاییدیه وریزنمرات باید  با مراجعه به  طبقه هم کف ساختمان آموزش قسمت امور ثبت نامه نسبت به اخذ نامه تقاضای  ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از دانشگاه  مقطع   اقدام نمایند .

---------------------------------------------------

تغییر کلاس رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد  جهت اطلاع

رشته روانشناسی بالینی  :

مشخصه 1858 درس زبان تخصصی (جبرانی ) با استاد خانم تقی ن‍ژاد روز سه شنبه 10الی 11:40 به استاد کرامتی تغییر یافت .

مشخصه 1873 درس آزمونهای عینی فرافکن در روانشناسی با استاد امیر فخرایی روز سه شنبه 18 الی 19:40 به استاد  کرامتی  تغییر یافت .
  مشخصه 1870  درس روانشناسی پزشکی و نورو پسیکو لوژی    بااستاد خانم حاجی علی زاده روزسه شنبه ساعت 16 ال 17:40 بهساعت 8الی09:40تغییریافت.
 مشخصه 1878 درس گروه درمانی    بااستاد زارعی   روزچهارشنبه ساعت 8 الی 9:40 به ساعت 9:40الی 12:15  به علت تداخل کلاس استاد با هماهنگی گروه   یک هفته درمیان تغییریافت .ولی تغییرات درسیستم اعمال نمی شود.
  مشخصه  1881 درس علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی روزچهارشنبه ساعت  10 الی 11:40 بهساعت 16 الی 17:40 تغییریافت .
  مشخصه 1900  درس آسیب شناسی پیشرفته  بااستاد خانم حاجی علیزاده روز  چهارشنبه ساعت  16 الی  17:40 بهساعت 8 الی  9:40 تغییریافت .

تغییرات  کلاس   رشته روانشناسی عمومی مقطع ارشد جهت اطلاع

روانشناسی عمومی :

مشخصه 1911 درس زبان تخصصی (جبرانی ) با استاد خانم تقی ن‍ژاد روز سه شنبه 8الی 09:40 به استاد کرامتی تغییر یافت .

  مشخصه  1920  درس انگیزش وهیجان  بااستاد خانم تقی ن‍ژاد روزچهارشنبه ساعت8 الی40 :09به استاد محمدی تغییریافت

  مشخصه 1924  درس روانشاسی تجربی   بااستاد خانم تقی ن‍ژاد روزچهارشنبه ساعت10الی40 :11به استاد محمدی تغییریافت

  مشخصه  1957  درس انگیزش وهیجان  بااستاد خانم تقی ن‍ژاد روزچهارشنبه ساعت12 الی 13:40 بهساعت  16 الی 17:40  با استاد محمدی تغییریافت

مشخصه 1960  درس روانشاسی تجربی   بااستاد خانم تقی ن‍ژاد روزچهارشنبه ساعت14الی40 :15به استاد محمدی تغییریافت
----------------------------------------

قابل توجه دانشجویان

با توجه به حد نصاب نرسیدن بعضی از کلاسها ، این کلاسها حذف یا در کلاسهای دیگر  ادغام شده است.

جهت آگاهی از تغییرات برنامه هفتگی خود را  مجددا" مشاهده نمایید.

با تشکر

دانشکده علوم انسانی

96/07/18

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 96

کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

 

2

حسابرسی پیشرفته

2

 

3

تئوری حسابداری 1

3

 

4

حسابداری مدیریت

3

 

جمع

10

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

آمار کاربردی پیشرفته

2

 

2

مدیریت مالی

3

 

3

حسابداری مدیریت

2

 

4

سیستمهای اطلاعات مدیریت

2

 

5

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

 

جمع

12

 

 

 

کارشناسی ارشد  آموزش و بهسازی منابع انسانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مدیریت منابع انسانی

2

 

2

مبانی آموزش بزرگسالان

2

 

3

زبان تخصصی

2

 

4

طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت

2

 

5

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

3

 

6

آمار استنباطی پیشرفته

2

 

جمع

13

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(نیمه مرتبط-کارشناسی اقتصاد بازرگانی)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اقتصاد خرد

4

 

2

اقتصاد کلان

4

 

3

اقتصاد سنجیپیش

3

 

4

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(نیمه مرتبط-کارشناسی اقتصاد نظری)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اقتصاد خرد

4

 

2

اقتصاد کلان

4

 

3

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

11

 

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(غیرمرتبط)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مبانی علم اقتصاد

4

 

2

اقتصاد سنجیپیش

3

 

3

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

10

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

آواشناسی

2

 

2

مسایل زبان شناسی

2

 

3

روش تحقیق

2

 

4

اصول وتئوریهای تدریس زبان

2

 

5

نگارش پیشرفته 

2

 

جمع

10

 

 

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روشهای پیشرفته تحقیق درترجمه

2

 

2

زبانشناسی کاربردی در ترجمه 

2

 

3

نظریه های ترجمه

2

 

4

ادب فارسی در ادبیات جهان

2

 

5

درس اختیاری 

2

 

جمع

10

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اصول مدیریت آموزشی                                                                        

3

 

2

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

 

3

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

3

 

4

زبان تخصصی

2

 

جمع

10

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد مدیریت بازرگانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

 

2

تحلیل آماری

2

 

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

 

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

 

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

6

زبان تخصصی

2

جبرانی

جمع

12

 

 

 

کارشناسی  ارشد مدیریت کسب و کار

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مدیریت استراتزیک

3

 

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

 

3

مدیریت بازاریابی

3

 

4

تئوریهای  سازمان  ومدیریت

3

 

جمع

12

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان تخصصی

2

جبرانی

2

استفاده از روشهای آماری پیشرفته

2

 

3

نظریه های روان درمانی

2

 

4

روانشناسی رشد

2

جبرانی

5

روش تحقیق

2

جبرانی

6

اصول روانشناسی بالینی

2

جبرانی

7

روانشناسی مرضی کودک

2

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روشهای آماری پیشرفته

2

 

2

پیسکوفیزیولوژی و نوروپیسکولوژی

2

 

3

روانشناسی رشد

2

جبرانی

4

زبان تخصصی

2

جبرانی

5

روانشناسی عمومی

2

جبرانی

6

روانشناسی مرضی کودک

2

جبرانی

7

روش تحقیق

2

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

جرم شناسی

2

 

2

متون فقه جزایی(1)

2

 

3

حقوق جزا عمومی (1)

2

 

4

دروس اختیاری

2

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

متون فقه (1)

2

 

2

حقوق تجارت

2

 

3

حقوق مدنی (1)

2

 

4

دروس اختیاری

2

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مبانی حقوق عمومی

2

 

2

حقوق اساسی تطبیقی

3

 

3

حقوق اداری ایران

2

 

4

دروس اختیاری

1

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

15

 

 

 

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مباحث اصول (1)

4

 

2

فقه استدلالی (1)

4

 

3

زبان خارجی                                                 

2

 

جمع

10

 

 

 

نکات مهم:

1- رعایت پیش نیاز دروس انتخابی بر اساس جدول دروس ارائه شده و همچنین رعایت سقف واحد الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت آن به عهده دانشجو می باشد.

2- تعداد کل واحدهای کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه 32 واحد می باشد.

3- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از اصلی یا جبرانی 12 می باشد.

4- میانگین نمرات دروس در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال کمتر از 14 باشد؛ دانشجو  از ادامه تحصیل محروم می شود .

5- نمره دروس اختیاری در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه می شود اما نمره دروس جبرانی در میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

6- نمرات مردودی(کمتر از 12) در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

7- حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 14 واحد و حداقل 8 واحد می باشد.

8-  دانشجویانی که در مقطع قبلی درس وصایای امام را  نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس می باشند.

9- شرط اخذ پایان نامه توسط دانشجو، گذراندن کلیه دروس نظری و کسب میانگین نمرات حداقل 14 می باشد.

10- حداکثر سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانشجویان مشمول شش ترم و دانشجویان غیر مشمول و خانمها هفت ترم می باشد.بدیهی است دانشجویانی که تا آخرین ترم موفق به دفاع نمی شوند الزاماً باید جهت درخواست افزایش سنوات خود در پایان نیمسال تحصیلی به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

11– دفاع از پایان نامه حداقل شش ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده امکان پذیر است.

12- دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانیده است در نیمسال های بعدی نیز باید پایان نامه را اخذ نماید.

13- داشتن استاد راهنما(با رشته مرتبط) الزامی و استاد مشاور اختیاری است.

14- دانشجویانی که مدرک کارشناسی غیر مرتبط دارند، جهت دریافت صورتجلسه تعیین درس جبرانی، به کارشناس گروه مراجعه نمایند.