بورد آموزشی کارشناسی ارشد

مراحل تصویب عنوان و پروپوزال 

-----------------------

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد   چنانچه در مقاطع تحصیلی قبلی درس  با عنوان وصایا امام رانگذرانده اند باید این درس همراه با دروس ترمی اول ودوم  اخذ نمایند . در غیر این صورت فارغ التحصیل نمی شوند .

دانشجو موظف است در ترم اول نسبت به رفع نقص پرونده  آموزشی ( مدرک  تحصیلی و عکس و ریزنمرات وتایید تحصیلی ) اقدام نمایید.

دانشجویان  در صورت نقص تاییدیه وریزنمرات باید  با مراجعه به  طبقه هم کف ساختمان آموزش قسمت امور ثبت نامه نسبت به اخذ نامه تقاضای  ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از دانشگاه  مقطع   اقدام نمایند .

---------------------------------------------------