بورد آموزشی کارشناسی

قابل توجه دانشجویان حسابداری: 

کلاس اصول حسابداری 1 اقای ایمانی (مشخصه 30) روز شنبه 96/07/29 تشکیل نمیشود . کلاس جبرانی روز پنج شنبه 96/08/04 همان ساعت تشکیل میشود.

کلاس اصول حسابداری 1 اقای ایمانی (مشخصه 835) روز یکشنبه 96/07/30 تشکیل نمیشود . کلاس جبرانی روز چهارشنبه 96/08/03 همان ساعت تشکیل میشود.

----------------------------------------------

مراحل کارآموزی حسابداری

----------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان

با توجه به حد نصاب نرسیدن بعضی از کلاسها ، این کلاسها حذف یا در کلاسهای دیگر  ادغام شده است.

جهت آگاهی از تغییرات برنامه هفتگی خود را  مجددا" مشاهده نمایید.

با تشکر

دانشکده علوم انسانی

96/07/18

قابل توجه

کلیه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی- تربیت بدنی ویژهو ورزش 1- ورزش ویژهرا در نیمسال اول97-96 اخذ نموده اند:

((تمامی کلاس های تربیت بدنی واحد خواهران و برادران از روزشنبه15/7/ 96)) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه کلاس های واحد خواهران در مجموعه ورزشی حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهید آوینی-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

حضور در کلیه کلاس هابرای تمامی دانشجویان  الزامی است

واحدهایتربیت بدنی ویژهوورزش ویژهمختص دانشجویانی است که مشکل پزشکی دارند  و لذادانشجویانیکه واحد تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ،حضورشان در تمامی جلسات کلاس عملی الزامی استودر صورت غیبت غیر موجه دانشجویان واحد مربوطه توسط گروه تربیت بدنی حذف می گردد.

درس تربیت بدنی پیش نیاز ورزش 1 می باشد و رعایت پیش نیاز بر عهده دانشجو است.

مدیریت گروه تربیت بدنی

 

 

 

---------------------------------------------

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 96

کارشناسی حسابداری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان فارسی (پیش)

2

 

2

زبان انگلیسی (پیش)

2

 

3

ریاضیات و آمار(پیش)

2

 

4

روانشناسی (پیش)

2

 

5

اصول حسابداری 1

4

 

6

اقتصاد خرد

3

 

7

حقوق تجارت

3

 

8

آشنایی با قرآن کریم

1

 

9

وصایای حضرت امام

1

 

جمع

20

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته  حسابداری(دارندگان مدرک کاردانی پیوسته حسابداری)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

حسابداری میانه 1

4

جبرانی

2

مالیه عمومی

2

 

3

ریاضی کاربردی

3

 

4

روش تحقیق و مأخذ شناسی

3

جبرانی

5

حسابداری دولتی 2

3

 

6

اندیشه اسلامی 2

2

 

7

ورزش 1

1

 

جمع

18

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته  حسابداری(دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته حسابداری)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

حسابداری میانه

4

 

2

مالیه عمومی

2

 

3

ریاضی کاربردی

3

 

4

مدیریت مالی 1

3

 

5

حسابداری دولتی 2

3

 

6

حسابداری مالیاتی

2

جبرانی

7

اندیشه اسلامی 2

2

 

8

ورزش 1

1

 

جمع

20

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته  حسابداری(دارندگان مدرک کاردانی غیر مرتبط)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اصول حسابداری 1

4

جبرانی

2

مالیه عمومی

2

 

3

ریاضی کاربردی

3

 

4

مدیریت مالی 1

3

جبرانی

5

حسابداری دولتی 2

3

 

6

اندیشه اسلامی 2

2

 

7

ورزش 1

1

 

جمع

18

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اقتصاد خرد1

4

 

2

اصول حسابداری1

3

 

3

اصول سازمان و مدیریت

3

 

4

ریاضیات و آمار(پیش)

2

 

5

زبان انگلیسی(پیش)

2

 

6

زبان فارسی(پیش)

2

 

7

روانشناسی(پیش)

2

 

8

آیین زندگی

2

 

جمع

20

 

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اصول وفلسفه آموزش وپرورش

3

 

2

روشهای نوین یادهی یادگیری

3

 

3

جامعه شناسی آموزش وپرورش

2

 

4

اصول بهداشت وکمکهای اولیه

2

 

5

مشاوره کودک

2

 

6

روشهای آماری در علوم تربیتی

2

 

7

روانشناسی رشد

2

 

جمع

16

 

 

 

 

 

 

کارشناسی حقوق

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان فارسی (پیش)

2

 

2

زبان انگلیسی (پیش)

2

 

3

فلسفه ومنطق (پیش)

2

 

4

عربی (پیش)

2

 

5

کلیات حقوق جزا

1

 

6

حقوق مدنی 1                               

3

 

7

حقوق اساسی 1

2

 

8

مقدمه علم حقوق

2

 

9

درس اختیاری

2

 

10

تربیت بدنی

1

 

11

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

کارشناسی علوم تربیتی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان فارسی (پیش)

2

 

2

زبان انگلیسی (پیش)

2

 

3

فلسفه ومنطق (پیش)

2

 

4

روانشناسی (پیش)

2

 

5

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

2

 

6

مدیریت عمومی

2

 

7

جامعه شناسی آموزش وپرورش

2

 

8

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

2

 

9

اندیشه اسلامی 1

2

 

10

آشنایی با قرآن کریم

1

 

11

وصایای حضرت امام

1

 

جمع

20

 

 

 

 

 

کارشناسی امور گمرکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان فارسی (پیش)

2

 

2

زبان انگلیسی (پیش)

2

 

3

ریاضیات و آمار(پیش)

2

 

4

روانشناسی (پیش)

2

 

5

مبانی سازمان و مدیریت

3

 

6

کلیات حقوق

2

 

7

حقوق اساسی                               

2

 

8

آشنایی با قرآن کریم

1

 

9

وصایای حضرت امام

1

 

10

تربیت بدنی

1

 

جمع

18

 

 

نکات مهم:

1- رعایت پیش نیاز دروس انتخابی بر اساس جدول دروس ارائه شده و همچنین رعایت سقف واحد الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت آن به عهده دانشجو می باشد .

2حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 20 واحد و حداقل 12 واحد(برای آموزش معلمان:حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 17 واحد و حداقل 8 واحد)می باشد. *دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها 17 به بالا باشد می توانند حداکثر 24 واحد اخذ نمایند.

3- دانشجویانی که معدل ترمی آنهازیر12است مشروط محسوب شده ودرهنگام انتخاب واحدبیش از14واحددرسی حق انتخاب ندارند.

4- میانگین معدل کل درپایان دوره باید حداقل12باشد درغیراینصورت دانشجوفارغ التحصیل نخواهدشد.

5- دانشجویان باید ازبین دروس تفسیر موضوعی قرآن و  تفسیر موضوعی  نهج البلاغه، فقط یک درس را اخذ نمایند. همچنین از بین دروس تاریخ اسلام، تاریخ امامت، تاریخ تحلیلی صدر اسلام اخذ یکی از این دروس به صورت اختیاری کفایت می کند.

6- اخذ درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برای دانشجویان ورودی 91 به بعد اجباری می باشد. 

7- فقط دانشجویانی که ترم آخر هستند، می توانند درس مباحث جاری و کارگاه حسابداری را اخذ نمایند.

8-  فقط دانشجویان ترم آخر( حداکثر 24 واحد باقی مانده داشته باشند) می توانند  بدون رعایت پیشنیازی و مشروطی ترم قبل، 24 واحد را اخذ نمایند.

9- دروس آشنائی با قرآن کریم و وصایای حضرت امام را می توان علاوه بر سقف مجاز واحد اخذ نمود.

10- دانشجویان در هرترم فقط یک عنوان از دروس معارف را می توانند اخذ نمایند.

11- دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم 93-92 و نیمسال اول 94-93 نیازی به گذراندن دروس پیش دانشگاهی ندارند.

12- فقط دانشجویانی که 8 واحد نظری باقی مانده دارند؛ می توانند از معرفی به استاد استفاده نمایند.

13- اخذ دروس پیش دانشگاهی جدید  برای دانشجویانی ورودی 94 به بعد می باشد و دانشجویانی که قبلا این دروس را اخذ نموده اند نیازی به انتخاب واحد این دروس را ندارند.

14- دانشجویان باید ازبین دروس انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی حضرت امام و آشنایی با قانون اساسی فقط یک درس را اخذ نمایند.

 

 

---------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان حسابداری|: فرم مراحل کارآموزی

 

----------------------------------------------------------------------------