بورد آموزشی

 

قابل توجه

کلیه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی- تربیت بدنی ویژهو ورزش 1- ورزش ویژهرا در نیمسال اول97-96 اخذ نموده اند:

((تمامی کلاس های تربیت بدنی واحد خواهران و برادران از روزشنبه15/7/ 96)) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه کلاس های واحد خواهران در مجموعه ورزشی حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهید آوینی-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

حضور در کلیه کلاس هابرای تمامی دانشجویان  الزامی است

واحدهایتربیت بدنی ویژهوورزش ویژهمختص دانشجویانی است که مشکل پزشکی دارند  و لذادانشجویانیکه واحد تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ،حضورشان در تمامی جلسات کلاسعملی الزامی استودر صورت غیبت غیر موجه دانشجویان واحد مربوطه توسط گروه تربیت بدنی حذف می گردد.

درس تربیت بدنی پیش نیاز ورزش 1 می باشد و رعایت پیش نیاز بر عهده دانشجو است.

مدیریت گروه تربیت بدنی