کارشناسان دانشکده

لیست کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ حقوق صبریه قریشی

ارشد حقوق عمومی و جزا:فاطمه شیرینکام

ارشد خصوصی:مینا آرمات

-
۲ حسابداری کارشناسی ناپیوسته: فاطمه داوودیان
کارشناسی پیوسته: پریسا محمدی
آرزو فاضل مقدم  
۳ فقه و مبانی حقوق اسلامی مرضیه رئیسی    
۴ فلسفه و کلام اسلامی -    
۵ امور گمرکی نازیلا ضمیری    
۶ روزنامه نگاری مرضیه رئیسی    
۷ علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی فاطمه داوودیان آرزو فاضل مقدم  
۸ علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مرضیه رئیسی    
۹ مترجمی زبان انگلیسی نازیلا ضمیری آرزو فاضل مقدم  
۱۰ دروس عمومی معارف اسلامی پریسا محمدی    
۱۱ ادبیات فارسی - نرگس غفاری  
۱۲ تربیت بدنی نازیلا ضمیری نرگس غفاری  
۱۳ روانشناسی   کیمیا زنداستا کیمیا زنداستا
۱۴ مدیریت - مدیریت آموزشی : مینا آرمات
مدیریت مالی : آرزو فاضل مقدم
مدیریت بازرگانی: کیمیا زند آستا
مدیریت اجرایی: نرگس غفاری
 
۱۵ علوم اجتماعی - جامعه شناسی - نرگس غفاری -