مدیران گروه دانشکده

لیست مدیران گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقاطع تحصیلی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ گروه حقوق دکتر بهروز مجد زاده جزا و جرم شناسی : دکتر ابوذر سالاری فر
خصوصی : دکتر بهروز مجد زاده 
عمومی : دکتر احمد رنجبر
حقوق کیفری و جرم شناسی: دکتر علیرضا سایبانی
حقوق عمومی: دکتر علیرضا سایبانی
۲ گروه حسابداری ذکوان ایمانی دکتر حجت اله سالاری دکتر حجت اله سالاری
۳ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتر ابوذر سالاری فر - -
۴ گروه فلسفه وکلام اسلامی - - -
۵ گروه امور گمرکی دکتر مهران افراسیابی - -
۶ گروه روزنامه نگاری دکتر احمد رنجبر - -
۷ گروه علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی دکتر مهران افراسیابی دکتر مهران افراسیابی -
۸ گروه علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دکتر محمدنور رحمانی - -
۹ گروه مترجمی زبان انگلیسی دکتر سید فواد خطیب مترجمی زبان انگلیسی: دکتر صمیمی
آموزش زبان انگلیسی: دکتر صمیمی
-
۱۰ گروه دروس عمومی معارف اسلامی دکتر عباس دهقانی نژاد - -
۱۱ گروه ادبیات فارسی دکتر زهرا باباپور دکتر زهرا باباپور -
۱۲ گروه تربیت بدنی دکتر گلناز ارباب دکتر گلناز ارباب -
۱۳ گروه روانشناسی - روانشناسی عمومی:  دکتر آزیتا امیرفخرایی
روانشناسی تربیتی: دکتر آزیتا امیرفخرایی
روانشناسی بالینی: دکتر کبری حاجی علیزاده 
روانشناسی عمومی:  دکتر کبری حاجی علیزاده
روانشناسی تربیتی: دکتر کبری حاجی علیزاده
۱۴ گروه مدیریت - مدیریت آموزشی: دکتر محمد نور رحمانی 
آموزش و بهسازی منابع انسانی: دکتر محمد نور رحمانی
مدیریت اجرائی: دکتر سعید مرادپور
مدیریت مالی:  دکتر حجت اله سالاری
مدیریت بازرگانی: دکتر سعید مراد پور
مدیریت آموزشی: دکتر محمدنور رحمانی
۱۵ گروه علوم اجتماعی - جامعه شناسی - دکتر محمدنور رحمانی