نمایه دروس دانشکده

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

حسابداری

حسابداری ورودی 96 به بعد

مترجمی زبان انگلیسی روانشناسی تربیتی
حسابداری - ناپیوسته

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان ورودی 96 به بعد

روانشناسی عمومی
اقتصاد بازرگانی  

حسابداری

حسابداری ورودی 96 به بعد

حسابداری99به بعد

گمرک

مدیریت امور گمرکی

 

روانشناسی عمومی مدیریت آموزشی

علوم تربیتی

علوم تربیتی ورودی 96 به بعد

روانشناسی بالینی حقوق عمومی

حقوق

حقوق ورودی 96 به بعد
حسابداری حقوق کیفری
فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

-

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی ورودی97 به بعد

حقوق جزا و جرم شناسی -
آموزش و پرورش ابتدایی

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی 98 به بعد

-
- حقوق عمومی -
- مدیریت اجرایی-استراتژیک -
روانشناسی

مدیریت اجرایی-بازاریابی

مدیریت کسب و کار بازاریابی

مدیریت کسب و کار استراتژی

-
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی -
مدیریت مالی مدیریت مالی -
مدیریت بیمه

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی 98 به بعد

-
- مدیریت ورزشی -
- علوم اجتماعی -
-

آموزش و بهسازی

آموزش و بهسازی 98 به بعد

-
- فقه و مبانی حقوق اسلامی -