لیست رشته های دانشکده علوم انسانی

رشته های دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقاطع تحصیلی

کارشناسی پیوسته

حقوق

حسابداری

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

امور گمرکی

روزنامه نگاری

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

آموزش دینی و عربی

آموزش و پرورش ابتدائی

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

علوم اقتصادی

حسابداری

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

مدیریت آموزشی

مدیریت اجرائی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت ورزشی

مدیریت مالی
دکترا

حسابداری

مدیریت آموزشی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

حقوق کیفری و جرم شناسی

حقوق عمومی